Generalforsamling den 7. februar 2023

Tilføj din overskrift her

Borgmesteren , Linda Lyhne bød velkommen til de 57 fremmødte. Vi sang vores slagsang. Børge Præst blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Borgmesteren aflagde beretningen, regnskabet blev fremlagt, budgettet godkendt,  og der blev foretaget de nødvendige valg.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og borgmesteren afsluttede generalforsamlingen.

Derefter var der smørrebrød og hyggeligt samvær.